Majetok 2012  


Okno programu Majetok Program Majetok je určený na evidenciu majetku v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Umožňuje výpočet daňových a účtovných odpisov a rozčlenenie majetku podľa rôznych kritérií. Údaje o majetku sú zobrazované pomocou tabuľky, karty alebo formulára. Tabuľky sú veľmi variabilné, čo umožňuje užívateľovi prispôsobiť si ich vzhľad a štruktúru podľa vlastnej predstavy. Za rôzne obdobie je možné vyhodnotiť stav a zmeny majetku na jednotlivých účtoch. Programom je možné vytlačiť inventárne zoznamy pre jednotlivé miestnosti alebo štítky na označenie jednotlivých kusov majetku.

Nahor  Popis programu
Odpisový plán   Program Majetok je sieťová aplikácia využívajúca technológiu klient/server. Ako SQL server je využívaný Firebird 2.5, ktorý je možné získať bez ďalších poplatkov.
  Program umožňuje prácu v sieti alebo len na jednom počítači.
  Program pracuje v prostredí Windows/XP/W7
  Evidencia majetku v inventári ako i vyradeného majetku.
  Údaje o majetku je možné zadávať pomocou formulára, karty alebo tabuľky.
  Automatický výpočet daňových a účtovných odpisov
  Hromadný zápis údajov do viacerých záznamov o majetku.
  Prepočet obstarávacej a zostatkovej ceny konverzným kurzom na euro.
  Zobrazovanie pôvodnej ceny a ceny v eurách. Evidencia odpisov v korunách i v eurách.
  Eurokalkulačka pre automatický prepočet ceny zadaným kurzom.
  Základné rozdelenie záznamov o majetku je podľa druhu, účtovnej osnovy, miestnosti alebo zodpovednej osoby.
  Samostatný výpis odpisovaného majetku.
  Zoskupovanie riadkov podľa ľubovolnej hodnoty umožňuje užívateľovi rozčleniť majetok podľa vlastných kritérií.
  Možnosť triedenia, filtrovania alebo vyhľadávania údajov.
  Súhrnné údaje o stave a pohybe majetku na jednotlivých účtoch za zvolené obdobie s možnosťou členenia podľa jednotlivých stredísk.
  Súpis daňových a účtovných odpisov.
  Tlač inventárnych zoznamov pre miestnosti.
  Tlač identifikačných štítkov pre jednotlivé kusy majetku na hárky so samolepkami.
  Export údajov v rôznych formátoch ako je textový súbor, zošit Microsoft Excel alebo súbory typu html a xml.
  Import údajov z textových súborov
  Slovenská a česká verzia programu.


Nahor  Evidencia majetku
Evidencia majetku
Na zobrazenie alebo zadanie údajov sa v programe používajú tabuľky, karty a formuláre.

Tabuľka so záznamami o majetku poskytuje užívateľovi širokú škálu funkcií pre spracovanie údajov ako i pre nastavenie vzhľadu tabuľky.
 Zoskupenie riadkov podľa zadanej hodnoty (ukážka 1) (ukážka 2) (ukážka 3)
 Filtrovanie záznamov (ukážka)
 Vyhľadávanie údajov v tabuľke (ukážka)
 Sumárne údaje v stĺpcoch (ukážka)
 Spájanie a rozdeľovanie záznamov (ukážka)
 Zoradenie záznamov v tabuľke (ukážka)
 Zoradenie záznamov podľa viacerých položiek (ukážka)
 Zmena nadpisov v hlavičke tabuľky
 Presun stĺpcov v tabuľke (ukážka 1) (ukážka 2)
 Zobrazenie a skrytie stĺpcov (ukážka)
 Zmena šírky stĺpcov (ukážka)


Nahor  Odpisy
Program umožňuje automaticky počítať a evidovať daňové a účtovné odpisy. Odpisy je tiež možné meniť alebo zadávať aj ručne. Účtovné odpisy sa počítajú mesačne a môžu byť zhodné s daňovými odpismi alebo môžu byť počítané nezávisle na daňových odpisoch.
Odpisovaný majetok

Nahor  Výstupné údaje
Na základe evidovaného majetku je možné zobraziť rôzne výstupné zostavy ako súhrn majetku, súčet účtovných odpisov, súpis daňových a účtovných odpisov alebo inventárne zoznamy.
Súhrné údaje
V tabuľke so súhrnnými údajmi je za obdobie zvolené užívateľom vyčíslený stav majetku na jednotlivých účtoch. V tabuľke sú tiež vypísané prírastky a úbytky na účtoch a odpisy za dané obdobie. Údaje je možné tiež členiť podľa druhu majetku alebo podľa strediska kam majetok patrí.
Súpis daňových odpisov


Nahor  Prechod na euro
Zobrazovanie pôvodnej ceny v korunách a ceny prepočítanej konverzným kurzom na euro.
Evidencia odpisov je do 31.12.2008 v korunách a od 1.1.2009 v eurách.
Eurokalkulačka umožňuje prepočet ceny majetku podľa zadaného kurzu.Kalkulačku je možné zobraziť v jednoduchom alebo rozšírenom formáte. V rozšírenom formáte môžete nastaviť parametre prepočtu ceny. Je možné zadať vlastný kurz alebo počet desatinných miest na ktoré sa má cena prepočítať.

Nahor  Tlačové zostavy
Všetky tabuľky, ktoré sa v programe používajú sa dajú vytlačiť. Nakoľko si užívateľ môže upravovať štruktúru a vzhľad tabuľky ako i nastaviť spôsob tlače, počet a formát tlačových zostáv je tým neobmedzený.

Formulár
Formulár
Formulár viacej záznamov
Formulár viacej záznamov
Karty
Karty

Karty
Karty
Daňové odpisy
Daňové odpisy
Odpisovaný majetok
Odpisovaný majetok

Súhrn Súhrn Zoznam majetku
Zoznam majetku
Zoznam majetku Zoznam majetku

Zoznam majetku
Zoznam majetku
Inventárny zoznam
Inventárny zoznam
Štítky
Štítky


Nahor  Demoverzia
Ak si chcete odskúšať funkcie programu, tak stačí urobiť len inštaláciu programu Majetoke 2012. Nie je potrebná inštalácia a administrácia SQL serveru Firebird. Pri spustení programu si v zobrazenom dialógovom okne zvoľte pripojenie k databáze so skúšobnými dátami. V takomto režime práce program funguje ako plne funkčná verzia, ale neumožňuje prácu v sieti. Ak chcete odskúšať program ako sieťovú verziu, tak musíte na počítač s databázou nainštalovať SQL server Firebird. Neregistrovaná verzia (bez licenčného súboru) umožňuje prácu maximálne so 100 položkami majetku..

Skúšobné údaje môžete ľubovoľne meniť alebo s využitím funkcie zálohovania databázy a obnovy zo zálohy môžete ju nahradiť vlastnou databázou majetku.

Príkaz Skúšobné dáta v páse nástrojov na karte Pomocník umožňuje jednoduché prepínanie medzi skúšobnými dátami a ostrou verziou databázy majetku. Toto umožňuje užívateľovi si jednoducho odskúšať rôzne funkcie, bez obavy z neželanej zmeny údajov v používanej databáze. Aby nedochádzalo k zámene medzi skúšobnými a reálnymi údajmi, tak vždy pri práci so skúšobnými údajmi sa titulok okna zvýrazní červene.


Nahor  Zmeny oproti verzii 2
 • Program pracuje s najnovším SQL serverom Firebird 2.5, pričom umožňuje prácu i so 64 bitovou verziou SQL servera.
 • Zmenené všetky procedúry pre prácu s databázou s využitím komponent FIB Plus, čo výrazne zrýchlilo komunikáciu programu s databázou na vzdialenom serveri.
 • Vylepšená administrácia databázy, zálohovanie databázy a obnova zo zálohy
 • Pridaná funkcia automatického zálohovania databázy
 • Nová správa užívateľov oprávnených pre prácu s databázou
 • Skúšobné dáta
 • Kompletná zmena celého prostredia programu
 • Vylepšený systém ukladania vlastnej konfigurácie programu
 • Vlastné rozmiestenie dátových a informačných panelov v okne
 • Lokalizátor textov programu
 • Automatická aktualizácia programu (upgrade)
 • Export údajov v pdf formáte
 • V tabuľke daňových a účtovných odpisov doplnená položka vstupná cena