Majetok 4  


Okno programu Majetok

Program Majetok je určený na evidenciu majetku v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Umožňuje výpočet daňových a účtovných odpisov a rozčlenenie majetku podľa rôznych kritérií. Údaje o majetku sú zobrazované pomocou tabuľky, karty alebo formulára. Tabuľky sú veľmi variabilné, čo umožňuje užívateľovi prispôsobiť si ich vzhľad a štruktúru podľa vlastnej predstavy. Za rôzne obdobie je možné vyhodnotiť stav a zmeny majetku na jednotlivých účtoch. Programom je možné vytlačiť inventárne zoznamy pre jednotlivé miestnosti alebo štítky na označenie jednotlivých kusov majetku.


Nahor  Popis programu
Odpisový plán   Majetok 4 je sieťová databázová verzia, ktorá pri práci s databázou využíva SQL server Firebird 2.5.
  Program umožňuje prácu v sieti alebo len na jednom počítači.
  Evidencia majetku v inventári ako i vyradeného majetku.
  Údaje o majetku je možné zadávať pomocou formulára, karty alebo tabuľky.
  Automatický výpočet daňových a účtovných odpisov
  Hromadný zápis údajov do viacerých záznamov o majetku.
  Prepočet obstarávacej a zostatkovej ceny konverzným kurzom na euro.
  Zobrazovanie pôvodnej ceny a ceny v eurách. Evidencia odpisov v korunách i v eurách.
  Eurokalkulačka pre automatický prepočet ceny zadaným kurzom.
  Základné rozdelenie záznamov o majetku je podľa druhu, účtovnej osnovy, miestnosti alebo zodpovednej osoby.
  Samostatný výpis odpisovaného majetku.
  Zoskupovanie riadkov podľa ľubovolnej hodnoty umožňuje užívateľovi rozčleniť majetok podľa vlastných kritérií.
  Možnosť triedenia, filtrovania alebo vyhľadávania údajov.
  Súhrnné údaje o stave a pohybe majetku na jednotlivých účtoch za zvolené obdobie s možnosťou členenia podľa jednotlivých stredísk.
  Súpis daňových a účtovných odpisov.
  Tlač inventárnych zoznamov pre miestnosti.
  Tlač identifikačných štítkov pre jednotlivé kusy majetku na hárky so samolepkami.
  Export údajov v rôznych formátoch ako je textový súbor, zošit Microsoft Excel alebo súbory typu html a xml.
  Import údajov z textových súborov
  Slovenská a česká verzia programu.


Nahor  Evidencia majetku
Evidencia majetku
Na zobrazenie alebo zadanie údajov sa v programe používajú tabuľky, karty a formuláre.

Tabuľka so záznamami o majetku poskytuje užívateľovi širokú škálu funkcií pre spracovanie údajov ako i pre nastavenie vzhľadu tabuľky.
 Zoskupenie riadkov podľa zadanej hodnoty (ukážka 1) (ukážka 2) (ukážka 3)
 Filtrovanie záznamov (ukážka)
 Vyhľadávanie údajov v tabuľke (ukážka)
 Sumárne údaje v stĺpcoch (ukážka)
 Spájanie a rozdeľovanie záznamov (ukážka)
 Zoradenie záznamov v tabuľke (ukážka)
 Zoradenie záznamov podľa viacerých položiek (ukážka)
 Zmena nadpisov v hlavičke tabuľky
 Presun stĺpcov v tabuľke (ukážka 1) (ukážka 2)
 Zobrazenie a skrytie stĺpcov (ukážka)
 Zmena šírky stĺpcov (ukážka)


Nahor  Odpisy
Program umožňuje automaticky počítať a evidovať daňové a účtovné odpisy. Odpisy je tiež možné meniť alebo zadávať aj ručne. Účtovné odpisy sa počítajú mesačne a môžu byť zhodné s daňovými odpismi alebo môžu byť počítané nezávisle na daňových odpisoch.
Odpisovaný majetok

Nahor  Výstupné údaje
Na základe evidovaného majetku je možné zobraziť rôzne výstupné zostavy ako súhrn majetku, súčet účtovných odpisov, súpis daňových a účtovných odpisov alebo inventárne zoznamy.
Súhrné údaje
V tabuľke so súhrnnými údajmi je za obdobie zvolené užívateľom vyčíslený stav majetku na jednotlivých účtoch. V tabuľke sú tiež vypísané prírastky a úbytky na účtoch a odpisy za dané obdobie. Údaje je možné tiež členiť podľa druhu majetku alebo podľa strediska kam majetok patrí.
Súpis daňových odpisov


Nahor  Tlačové zostavy
Všetky tabuľky, ktoré sa v programe používajú sa dajú vytlačiť. Nakoľko si užívateľ môže upravovať štruktúru a vzhľad tabuľky ako i nastaviť spôsob tlače, počet a formát tlačových zostáv je tým neobmedzený.

Formulár
Formulár
Formulár viacej záznamov
Formulár viacej záznamov
Karty
Karty

Karty
Karty
Daňové odpisy
Daňové odpisy
Odpisovaný majetok
Odpisovaný majetok

Súhrn Súhrn Zoznam majetku
Zoznam majetku
Zoznam majetku Zoznam majetku

Zoznam majetku
Zoznam majetku
Inventárny zoznam
Inventárny zoznam
Štítky
Štítky