Rozvrh  


Okno programu ROZVRH

     Program Rozvrh slúži na vytvorenie rozvrhu pre všetky typy škôl. Má generátor automatickej tvorby rozvrhu a tiež silné nástroje pre manuálnu tvorbu a úpravu rozvrhu. Automatickú a manuálu tvorbu je možné ľubovoľne kombinovať. Samotná tvorba rozvrhu pozostáva z umiestňovania lístkov do rozvrhovej tabule. Pri tvorbe sú dodržiavané pedagogické požiadavky na vyučovanie v triedach i na počet voľných hodín v rozvrhu učiteľa, ako i rôzne špecifické požiadavky školy. Program umožňuje pracovať s rozvrhom tried, vyučujúcich, učební, predmetov a žiakov.

   Program je v slovenskej a českej verzii.
Vytvorený rozvrh je možné využiť v programe Zastupovanie alebo exportovať do:
  • Edupage elektronickej triednej knihy
  • Akademického informačného systému AiS2
  • Školského informačného systému Škola OnLine


Nahor  Popis programu
Súhrnný rozvrh tried
 Rozvrh 7 je sieťová databázová verzia, ktorá pri práci s databázou využíva
  SQL server Firebird 2.5.
 Databáza rozvrhu môže byť na lokálnom, alebo vzdialenom serveri.
 Prístup k údajom je chránený užívateľským menom a heslom. Užívateľom
  je možné zadať rôzne oprávnenia pre prácu s údajmi v databáze.
 Jednoduché zadanie vstupných dát alebo import údajov z textového
  súboru.
 Výkonný algoritmus pre tvorbu kompletného rozvrhu alebo časti rozvrhu.
 Neobmedzené delenie alebo spájanie tried na ľubovoľné skupiny.
 Akceptovanie individuálnych požiadaviek na rozvrh učiteľa alebo triedy.
 Možnosť vytvárať individuálny rozvrh žiakov.
 Program umožňuje pracovať so súhrnným rozvrhom prípadne s týždenným rozvrhom tried, predmetov, vyučujúcich, učební
  alebo žiakov.
 Možnosť dodatočného priradenia učební do rozvrhu.
 Možnosť vytvárať viactýždňové rozvrhy alebo v týždňovom rozvrhu vytvárať hodiny s dvojtýždňovým alebo trojtýždňovým
  cyklom.
 Podporné funkcie pre tvorbu rozvrhu vo viacerých budovách. Kontrola času na presun medzi budovami.
 Možnosť do rozvrhu priradiť rôzne značky a poznámky.
 Spätné testovanie a kontrola parametrov vytvoreného rozvrhu a jeho častí.
 Prehľadný výpis úväzkov. Funkcie umožňujúce tvorbu a návrh úväzkov.
 Tlač rôznych zostáv. Všetky zostavy je možné užívateľsky upravovať.
 Generovanie web stránky s rozvrhom.
 Export všetkých údajov vo formáte html, xml, xls, txt a pdf.
 Využitie dát programu Rozvrh 6 v programe na tvorbu a evidenciu zastupovania.


Nahor  Tvorba rozvrhu
Hodiny, na ktoré je možné umiestniť lístok Automatickú tvorbu rozvrhu je možné spustiť na všetky lístky alebo len na určitý typ lístkov. Toto umožňuje v špecifických situáciách vyriešiť najprv umiestenie najproblematickejších hodín v rozvrhu školy. Automatickú tvorbu je možné spustiť i v situáciách, keď chcete zmeniť v rozvrhu umiestenie len niektorých hodín. Pri ručnej zmene rozvrhu lístky jednoducho presúvate pomocou myši. Túto činnosť podporuje množstvo funkcií, ktoré umožňujú rýchlo vyhľadať najvhodnejšie riešenie.
Hodiny, na ktoré je možné umiestniť lístok Lístky, ktoré je možné umiestniť na hodinu


Nahor  Výstupné zostavy
Program umožňuje vytlačiť súhrnné alebo týždenné rozvrhy tried, vyučujúcich, učební ale i predmetov v rôznych zostavách. Samozrejmosťou sú rôzne typy písma, veľkosti, zvýraznenie a podfarbenie textu. Vzhľad zostavy môže užívateľ ľubovoľne upravovať a pri každej zostave môže určiť, ktoré rozvrhy tried, predmetov, vyučujúcich alebo učební sa majú vytlačiť. Tiež je možné vytlačiť úväzky vyučujúcich alebo rozvrh voľných učební na škole.

Ukážky výstupov v pdf formáte

Týždenný rozvrh tried

Týždenný rozvrh vyučujúcich

Týždenný rozvrh učební

Súhrnný rozvrh tried

Súhrnný rozvrh vyučujúcich

Súhrnný rozvrh učební

Voľné učebne

Úväzky vyučujúcich

Ukážka rozvrhu v html formáte


Týždenné a súhrnné rozvrhy tried, vyučujúcich a učební