Rozvrh - Čo je novéverzia 6.3 - 24.8.2017
 • Zoznamy boli rozšírené o číselník škôl, typ výuky a formu vyučovacej hodiny.
 • Rozlíšenie hodín v rozvrhu podľa typu výuky (povinné, voliteľné ...) alebo podľa formy vyučovania (prednáška, cvičenie, prax ...).
 • Rozšírenie o možnosť priradiť skupinám delenia triedu alebo zoznam žiakov.
 • V informačnom paneli "Kontrola rozvrhov" boli k jednotlivým položkám doplnené tlačidlá na presun na rozvrh s nesplneným kritériom.
 • Výstupná zostava "Úväzky vyučujúcich" bola rozšírená o možnosť zobraziť vyučovacie hodiny predmetov, ktorým nie je priradený vyučujúci.
 • Doplnená funkcia prenosu údajov medzi programom Rozvrh 6 a AiS2 (akademickým informačným systémom)
 • Upravený algoritmus automatickej tvorby rozvrhu.
 • Odstránený problém – Ak v paneli s lístkami boli rolovacie lišty a obsah bol posunutý, tak nebolo možné myšou premiestňovať lístky do rozvrhu.
 • Opravený súčet hodín pre jednotlivé predmety v úväzku vyučujúceho.
 • Oprava chybného načítania blokovaných hodín v lístku.


verzia 6.2 - 4.3.2017
 • Odstránená chyba pri zápise lístka do databázy („domain DTEXT does not exist“).


verzia 6.1 - 12.2.2017
 • Odstránený problém – V rozvrhu neboli delenia triedy zobrazené v zadanom (správnom) poradí.
 • Upravený spôsob zadávania užívateľov programu. U preddefinovaného užívateľa s menom admin je možné zmeniť iba heslo.


 Rozvrh - zmeny oproti verzii 5

Vo verzii 6 bolo kompletne zmenené jadro programu tak, aby bolo možné v budúcnosti prejsť na 64 bitovú aplikáciu. Jednotlivé funkcie programu boli odladené pre použitie v systéme Windows 10. Zmenená bola štruktúra databázy, čo umožnilo zrýchliť niektoré funkcie pri práci na vzdialenom serveri. Až na malé zmeny je užívateľské rozhranie programu rovnaké ako vo verzii 5.

Nové funkcie
Program je možné použiť aj ako lokálnu aplikáciu bez nutnosti inštalovať SQL server Firebird
Pás nástrojov je v štýle Office 2010
Nastavenie základného písma pre všetky tabuľky, rozvrhy a informačné panely
Navigácia v okne týždenných rozvrhoch žiakov umožňuje zobrazovanie po triedach
Po odstránení triedy zo zoznamu, sa automaticky zmažú všetky lístky triedy a žiaci zapísaný v danej triede
Lístky pre väzbu medzi lístkami je možné určiť aj pomocou parametra týždeň
V okne úväzky doplnený stĺpec týždenný cyklus lístka v jednotýždňových rozvrhoch
Všetky súbory exportovanej konfigurácie sa uložia v jednom zip súbore
Pri editovaní údaja možnosť kolieskom myši rolovať údaje v okne editora
Exportovaný rozvrh v html má fixnú šírku stĺpcov podľa zadania formátu rozvrhu
Opravené filtrovanie údajov s operátorom obsahuje alebo neobsahuje údaje v okne úväzky
Odstránená chyba pri zadávaní filtra v okne úväzky