Rozvrh - Demoverzia

Neregistrovaná verzia (bez licenčného súboru) funguje ako demoverzia. V neregistrovanej verzii je možné spustiť automatickú tvorbu rozvrhu, tlač rozvrhov a export rozvrhov len so skúšobnými dátami.

Príkaz Skúšobné dáta v páse nástrojov na karte Pomocník umožňuje jednoduché prepínanie medzi skúšobnými dátami a aktuálnou verziou databázy rozvrh. Toto umožňuje užívateľovi si jednoducho odskúšať rôzne funkcie, bez obavy z neželanej zmeny údajov v používanej databáze. Aby nedochádzalo k zámene medzi skúšobnými a reálnymi údajmi, tak vždy pri práci so skúšobnými údajmi sa titulok okna zvýrazní červene.

Databáza so skúšobnými dátami obsahuje rozvrh gymnázia, základnej školy a príklady, v ktorých sú riešené špecifické situácie v rozvrhu. Kliknutím na šípku pod príkazom Skúšobné dáta sa zobrazí zoznam jednotlivých skúšobných dát. Skúšobné údaje môžete ľubovoľne meniť, prípadne si do databázy načítať vlastný rozvrh školy alebo s využitím funkcie zálohovania databázy a obnovy zo zálohy môžete ju nahradiť vlastnou databázou rozvrhu.