Rozvrh - Čo je novéverzia 7.12 - 1.9.2023

Úpravy a zlepšenia
 • Oprava inštalačného súboru tak, aby sa spolu s programom nainštaloval aj pomocník (nápoveda) programu.


verzia 7.11 - 31.8.2023

Úpravy a zlepšenia
 • Pri kontrole rozvrhu vyučujúcich bola upravená funkcia tak, aby porušenie kritéria maximum hodín za sebou nevypisoval, ak je dĺžka lístka väčšia ako zadané maximum
 • Pri kontrole rozvrhu tried bola upravená funkcia tak, aby porušenie kritérií lístka nevypisoval pre každý študijný obor samostatne ak lístok platí pre celú triedu.
Odstránené chyby
 • Funkcia dodatočného automatického priradenia učební do rozvrhu umiestňovala výuku aj do obsadených učební.
 • Zobrazenie okna s kritériami, ktoré sa pri automatickej tvorbe nedajú splniť spôsobovalo chybu v programe.
 • Po zmene väzby medzi lístkami sa neaktualizoval výsledok kontroly rozvrhov.


verzia 7.10 - 21.8.2023

Odstránené chyby
 • Chyba importu a exportu do informačného systému AiS2.


verzia 7.9 - 1.6.2023

Úpravy a zlepšenia
 • Zrýchlený algoritmus automatickej tvorby rozvrhu.
 • Úprava algoritmu zobrazovania údajov v informačných paneloch.


verzia 7.8 - 22.5.2023

Odstránené chyby
 • Chyba zápisu do databázy pri importe údajov z verzie Rozvrh 4.1.


verzia 7.7 - 26.3.2023

Nové funkcie
 • V príkaze Nový školský rok bola doplnená funkcia presunu vyučujúcich v lístkoch do vyššieho ročníka.
Úpravy a zlepšenia
 • Upravený spôsob zobrazovania v okne Učebný plán. Farebne zvýraznené čiary oddeľujúce riadky medzi rôznymi predmetmi alebo triedami. Možnosť zoskupenia riadkov podľa skupiny predmetov. Pri prepínaní medzi jednotlivými oknami programu zachová nastavenie viditeľnosti stĺpcov v tabuľke učebného plánu. Úprava spôsobu počítania súčtu hodín v učebnom pláne.
Odstránené chyby
 • Príkaz Odstrániť konfiguráciu nezmazal všetky súbory danej konfigurácie.


verzia 7.6 - 27.2.2023

Nové funkcie
 • Export a import údajov programu rozvrh vo formáte JSON, ktorý umožňuje prenos údajov medzi rôznymi programami.
Úpravy a zlepšenia
 • Úprava zobrazovania súhrnného rozvrhu žiakov


verzia 7.5 - 11.2.2023

Úpravy a zlepšenia
 • Úprava zobrazovania tabuľky s rozvrhom.
Odstránené chyby
 • V súhrnnom rozvrhu triedy nebolo možné z informačného panela premiestňovať myšou do rozvrhu lístky, ktoré neboli zadané pre rozvrh označený kurzorom.


verzia 7.4 - 29.1.2023

Nové funkcie
 • Úprava programu pre verziu SQL servera Firebird 4.0
 • Import údajov zo zálohy databázy Rozvrh. Táto funkcia umožňuje prenos údajov zo staršej verzie programu a tiež aktualizáciu databázy na vzdialenom serveri pomocou záložného súboru na lokálnom počítači.
 • Funkcia Pripojiť k databáze bola rozšírená o históriu pripojení, ktorá umožňuje si vybrať pripojenie z posledne realizovaných pripojení.
 • V páse nástrojov na karte Pomoc doplnený príkaz Užívateľská príručka, ktorý zobrazí príručku v pdf formáte a príkaz Úvodné okno, ktorý zobrazí úvodné okno programu s informáciami z webu.
 • Pri definovaní týždňov v rozvrhovej tabule je doplnená funkcia automatického zápisu dátumov.
 • Pri viactýždňových rozvrhoch je možné v rozvrhovej tabuľke zobraziť dátum týždňa (od - do) a tiež dátum jednotlivých dní.
 • V hlavičke viactýždňových rozvrhov je možné zobraziť stĺpec dátum.
 • Pri viactýždňovom rozvrhu je možné skryť prázdne riadky (bez umiestenia lístka).
 • video - Prechod na SQL server Firebird 4.0
 • video - Dátumy dní v rozvrhu
Úpravy a zlepšenia
 • Zrýchlenie procesu zálohy databázy a obnovy zo zálohy.


verzia 7.3 - 23.10.2022

Úpravy a zlepšenia
 • Upravený editor s výberom viacerých položiek, tak aby bolo možné zadávať údaje aj len zápisom z klávesnice.
 • Import z textového súboru bol rozšírený na všetky položky tabuľky zoznamu a úväzku.


verzia 7.2 - 18.9.2022

Nové funkcie
 • Funkcia Vybrať lístky z rozvrhu zo zobrazeného rozvrhu odstráni všetky neuzamknuté lístky.
 • Po voľbe príkazu Označiť a vybrať lístky kliknutím do rozvrhu a pohybom myši pri stlačenom tlačidle sa zvýraznia hodiny v rozvrhu, z ktorých sa po uvoľnení tlačidla myši odstránia neuzamknuté lístky.
  video


verzia 7.1 - 21.8.2022

Odstránené chyby
 • Pri zmene údajov v tabuľke „Úväzky“ sa zrušilo v danom lístku začiarknutie parametra „Ľubovoľná učebňa“.
 • Pri viactýždňovom cykle nesprávne vytvorenie skupín delenia pre export do aSc rozvrhy.
 • Nefunkčný príkaz aktualizácie programu na novú verziu.


verzia 7.0 - 16.8.2022
Nové funkcie
 • V triede môže byť viacej študijných odborov, pričom rozvrh triedy je možné zobraziť samostatne pre jednotlivé odbory.
  video
 • V lístku s viacerými triedami bola pridaná možnosť zadať rôzne skupiny delenia v jednotlivých triedach.
 • Funkcia „Zhodné umiestenie informačných panelov“ zabezpečí vo všetkých oknách s rozvrhom rovnaké umiestenie a veľkosť informačných panelov.
 • Editor s výberom (začiarknutím) viacerých položiek (napr. tried, vyučujúcich, učební ...) bol doplnený o tlačidlo rýchleho výberu jedinej položky.
 • Možnosť zobraziť alebo tlačiť v rozvrhu text poznámky zapísanej v lístku.
 • Upravený výpis v informačnom panely „Väzby na lístok“.
Odstránené chyby
 • Chybné zobrazovania rozvrhu žiakov.
 • Chybný export rozvrhu do html, ak boli v jednotýždňovom rozvrhu dvoj alebo trojtýždňové cykly.