Zastupovanie  


Okno programu Zastupovanie
Program Zastupovanie je určený na tvorbu a evidenciu zastupovania, pedagogického dozoru a školských aktivít. Program vytvára zastupovanie a pedagogický dozor na základe kritérií stanovených užívateľom. Pri tvorbe zastupovania sú zohľadňované pedagogické požiadavky na výber zastupujúceho. Kritéria generovania zastupovania a dozoru určuje užívateľ programu.

Program eviduje zastupované hodiny, odučené a neodučené hodiny, pedagogické dozory a vytvára prehľadné štatistiky za stanovené obdobie. Umožňuje vyhodnotiť počty odučených nadpočetných hodín alebo hodín nad základný úväzok.

Program je v slovenskej a českej verzii.

Vytvorené zastupovanie je možné exportovať do:
  • Edupage elektronickej triednej knihy


Nahor  Popis programu
Zadávanie chýbajúcich  Vytvára zastupovanie za chýbajúceho vyučujúceho
 Kontroluje počet odučených hodín v týždni a v mesiaci
 Priraďuje náhradnú učebňu namiesto obsadenej učebne
 Vytvára rozvrh pedagogického dozoru
 Zabezpečuje plánovanie a zverejňovanie školských aktivít
 Eviduje všetky zastupované hodiny
 Eviduje neodučené hodiny
 Eviduje odučené nadpočetné hodiny
 Eviduje pedagogické dozory
 Eviduje školské aktivity


 Zastupovanie 7 je sieťová databázová verzia, ktorá pri práci s databázou   využíva SQL server Firebird 2.5.
 Databáza zastupovania môže byť na lokálnom, alebo vzdialenom serveri.
 S databázou môže v tom istom čase pracovať viacej užívateľov, pričom prístup k údajom je chránený užívateľským
  menom a heslom. Užívateľom je možné zadať rôzne oprávnenia pre prácu s údajmi v databáze.
 K tvorbe suplovania používa rozvrh a zoznamy vytvorené programom Rozvrh.
 Automatická tvorba zastupovania podľa kritérií platných na danej škole. Zohľadňovanie pedagogických požiadaviek na
  výber zastupujúceho.
 Zabezpečenie pravidelného zastupovania pri dlhodobom chýbaní vyučujúceho.
 Možnosť tvorby zastupovania pre vyučovanie vo viacerých budovách. Kontrola času na presun medzi budovami.
 Podporné funkcie pre manuálne úpravy vytvoreného zastupovania a dozorov.
 Prehľadné zobrazenie všetkých potrebných údajov o zastupujúcom učiteľovi spolu so štatistikou o zastupovaných a   neodučených hodinách a aktuálnom týždni, mesiaci a v zadanom období (polrok, rok atď.).
 Zadanie rozvrhu stáleho pedagogického dozoru.
 Denná aktualizácia alebo tvorba dozorov.
 Rozlíšenie náročnosti jednotlivých dozorov.
 Export všetkých údajov vo formáte pdf, html, xml, txt alebo xls pre Excel.
 Uloženie exportovaných súborov na vzdialený server cez FTP prístup.
 Generovanie web stránky so zastupovaním.
 Možnosť preddefinovania viacerých vlastných zostáv pre zverejnenie zastupovania (napr. pre zborovňu, pre žiakov alebo
  pre web atď.).


Nahor  Tvorba zastupovania
Automatická tvorba zastupovania Na zastupovanie je určený ten vyučujúci, ktorý spĺňa kritérium s  najvyššou prioritou. V prípade, že viac vyučujúcich spĺňa rovnaké kritérium o zastupujúcom rozhodne splnenie kritérií s nižšou prioritou. Takýmto spôsobom sa na zastupovanie vyberie vyučujúci, ktorý pre danú hodinu najlepšie vyhovuje.

Ak zvolíte spôsob tvorby úprava existujúceho zastupovania a dozoru, tak zastupovanie bude iba aktualizované podľa novo zadaných chýbajúcich. V prípade že zastupovanie ešte nebolo vytvorené, tak vygeneruje nové zastupovanie. Tento režim tvorby umožní pri dodatočných zmenách chýbajúcich zachovať už vytvorené zastupovanie, ktoré nie je v kolízií s novými údajmi o chýbajúcich.

Záznamy, ktoré boli zmenené až po zverejnení zastupovania, budú zvýraznené zvolenou grafickou značkou.

Vo vytvorenom zastupovaní je možné jednotlivé záznamy zamknúť. Zamknuté záznamy automatická tvorba nezmení ani neodstráni.
Podmienky tvorby zastupovania
Platnosť a prioritu kritérií pre automatickú tvorbu zastupovania môžete zmeniť. Priorita kritérií je určená ich poradím v tabuľke. Kritérium s najvyššou prioritou je na prvom mieste. Poradie kritérií zmeníte presunom riadkov v zozname. U niektorých kritérií je možné zadať doplňujúci údaj, ktorý charakterizuje spôsob použitia daného kritéria.
Rozvrh zastupujúceho
Ak v zozname zastupovania presuniete kurzor na vyučujúceho, triedu alebo učebňu, tak sa okamžite zobrazí zodpovedajúci týždenný alebo denný rozvrh. V rozvrhu vyučujúceho sú farebne odlíšené zastupované hodiny, spojené hodiny na zastupovanie, neodučené hodiny z dôvodu chýbania triedy a vymeškané hodiny vyučujúcim.
Rozvrh zastupujúceho
Rozvrh zastupujúceho

Informačný panel Časový rozpis zobrazuje denný alebo týždenný rozpis udalostí vyučujúceho. Pri dennom rozpise sú jednotlivé udalosti zobrazené na časovej osi s presnosťou na 5 minút. V týždennom rozpise sú jednotlivé udalosti v danom dni zoradené podľa času začiatku udalosti. Časový rozpis sa automaticky aktualizuje podľa vybratého údaja v tabuľke zastupovania. Jednotlivé udalosti sú farebne odlíšené. V paneli sa zobrazujú odučené, zastupované, spojené a odpadnuté hodiny a tiež absencia vyučujúceho, dozory a služba.
Počty hodín    Počty hodín
Informačný panel Počty hodín zobrazuje pre vybratého vyučujúceho informáciu o počte zastupovaných, odučených a neodučených hodinách za aktuálny týždeň, mesiac a od zadaného dátumu.

Informačný panel Splnené kritéria zobrazuje pre vybratého vyučujúceho informáciu o splnení kritérií na suplovanie. V paneli je možné zobraziť splnené aj nesplnené kritéria suplovania. Nesplnené kritéria sa zobrazujú červene.


Nahor  Pedagogický dozor
Pedagogický dozor je možné generovať na každý vyučovací deň alebo vytvoriť stály dozor na celý školský rok a v daný deň generovať dozor iba v prípade, že dozorujúci vyučujúci chýba. Dozor je možné generovať automaticky alebo je ho možné zadávať manuálne.

Schéma dozoru Ak v programe chcete využívať systém generovania a evidencie dozorov, tak musíte zadefinovať miesta, kde sa dozor vykonáva a čas vykonávania dozorov. Potom v schéme dozorov je potrebné označiť, v ktorom čase sa na danom mieste v skutočnosti vykonáva dozor. Napríklad v jedálni počas obedňajšej prestávky, alebo v šatni pred začiatkom vyučovania a nie cez prestávku atď. V schéme dozorov sa tiež zadáva počet dozorujúcich na danom mieste a koeficient (obtiažnosť) dozoru.
Stály dozor
Na základe schémy dozorov sa na každý deň vyučovania vygeneruje prázdny rozvrh dozorov. Do vytvoreného rozvrhu dozorov môžete zapísať stály dozor alebo predvoľbu dozorov. Pri určovaní dozorov sa v informačnom paneli zobrazuje rozvrh vyučujúceho a tiež karta s údajmi o vyučujúcom.

Automaticky sa generuje dozor na základe kritérií stanovených užívateľom. Pri manuálnej zmene dozoru program podobne ako pri zmene suplovania zobrazí rozvrh vyučujúceho, splnené kritéria dozoru a počty dozorov v týždni, mesiaci a za stanovené obdobie.


Nahor  Náhradná učebňa
Náhradnú učebňu je možné priradiť, v prípade obsadenia učebne mimo plánovaný rozvrh alebo v prípade, že pri suplovaní sa skupiny triedy spájajú a učebňa z rozvrhu nestačí kapacitne pre celú triedu.

Pri priraďovaní náhradnej učebne sú sledované nasledujúce kritéria: čas na presun z budovy pre triedu i vyučujúceho, dostačujúci počet miest, typ učebne, poloha učebne, kapacita učebne, učebňa určená pre triedu, vyučujúceho alebo predmet atď.


Nahor  Školské aktivity
Program Zastupovanie umožňuje vytvárať mesačné plány aktivít, evidenciu všetkých aktivít ako aj každodennú aktualizáciu a zverejnenie aktivít spolu so suplovaním. Pomocou zadefinovaného typu aktivity je možné rozlíšiť jednotlivé aktivity a nastaviť ich spôsob zverejňovania.

Zápis aktivít slúži len na evidenciu a na zverejnenie informácie o aktivite. Pri tvorbe suplovania sa na základe zadaného plánu aktivít v dátovom paneli Aktivity zobrazí zodpovedajúca aktivita, ktorú môžete upravovať (aktualizovať). Aktivita na daný deň sa potom zverejňuje spolu so zastupovaním.


Nahor  Evidencia, prehľady a štatistiky
V evidencii je možné zobraziť ľubovoľné záznamy za obdobie určené dátumami. Záznamy je možné zoradiť alebo filtrovať podľa rôznych kritérií. Na základe údajov v databáze je možné zobraziť evidenciu chýbajúcich vyučujúcich, chýbajúcich tried, dozorov, suplovania, neodučených hodín a školských aktivít.

Okrem uvedených evidencií je možné zobraziť päť druhov prehľadov a štatistík:
  • Absencia za mesiac
  • Absencia
  • Štatistika za mesiac
  • Štatistika
  • Štatistika dozoru
 Absencia za mesiac
Absencia za mesiac
Prehľad príčin chýbania vyučujúcich
v jednotlivých dňoch daného mesiaca.
Absencia
Absencia
Zoznam chýbajúcich v danom období . Záznamy obsahujú príčinu chýbania, dátum odkedy, dokedy chýbal vyučujúci, počet vymeškaných dní a počet vymeškaných hodín.
 
Štatistika za miesiac
Štatistika za mesiac
Prehľad počtov zastupovaných, neodučených alebo odučených hodín v jednotlivých dňoch daného mesiaca. Vzorce pre výpočet počtu hodín je možné upraviť.
Štatistika
Štatistika
Celkové počty zastupovaných, neodučených alebo odučených hodín za dané obdobie.
 
Štatistika dozorov
Štatistika dozorov
Celkové počty dozorov a súčty koeficientov dozorov za dané obdobie.


Nahor  Výstupné zostavy
Ktorúkoľvek tabuľku v programe je možné vytlačiť alebo exportovať vo formáte html, xml, xls, pdf a txt. Nastavením viditeľnosti stĺpcov, ich poradia a šírky si užívateľ môže upraviť výstupnú zostavu. S využitím filtrovania alebo označovania záznamov je možné vo výstupnej zostave určiť záznamy, ktoré sa majú vytlačiť alebo exportovať.

Pre každodenné zverejňovanie zastupovania v tlačenej podobe alebo na internete je určená funkcia Zverejnenie. Pre zverejnenie si môžete zadefinovať až 20 rôznych zostáv. Môžete si vytvoriť úplne nové zostavy alebo upraviť kópie existujúcich zostáv. Pričom každá zostava môže obsahovať tabuľky Chýbajúci, Suplovanie, Náhradné učebne, Neodučené hodiny, Dozor, Aktivity a Oznam. Jediným príkazom môžete vytlačiť zastupovanie pre žiakov, vyučujúcich a aj zverejniť ho na internete.

Zostava pre vyučujúcich
zastupovanie
zostava pre vyučujúcich
Zostava pre žiakov
zastupovanie
zostava pre žiakov


Nahor  Generovanie web stránky
Program obsahuje generátor stránok Html s vytvoreným zastupovaním a dozorom. Jednoduchým stlačením tlačidla môžete umiestniť na internet stránku s aktuálnym zastupovaním. Formát generovanej stránky je podobný formátu tlačovej zostavy, kde užívateľ si môže nastaviť vlastný štýl stránky. Uvedená funkcia umožní pohodlnejší prístup vyučujúcich i študentov k potrebným informáciám

Web stránka
Ukážka zastupovania vytvoreného generátorom stránok Html