Zastupovanie - Demoverzia

Neregistrovaná verzia (bez licenčného súboru) funguje ako demoverzia a umožňuje tvorbu zastupovania iba na september.

Na tvorbu zastupovania môžete využiť vlastný rozvrh alebo databázu so skúšobnými dátami. Databáza so skúšobnými dátami obsahuje rozvrh gymnázia a vytvorené zastupovanie na tri týždne. Skúšobné údaje môžete ľubovoľne meniť, prípadne si do databázy načítať vlastný rozvrh školy alebo s využitím funkcie zálohovania databázy a obnovy zo zálohy môžete ju nahradiť vlastnou databázou zastupovania.

Príkaz Skúšobné dáta v páse nástrojov na karte Pomocník umožňuje jednoduché prepínanie medzi skúšobnými dátami a aktuálnou verziou databázy zastupovania. Toto umožňuje užívateľovi si jednoducho odskúšať rôzne funkcie, bez obavy z neželanej zmeny údajov v používanej databáze. Aby nedochádzalo k zámene medzi skúšobnými a reálnymi údajmi, tak vždy pri práci so skúšobnými údajmi sa titulok okna zvýrazní červene.